Tag Archives: تکنیک

تکنیک-جذاب-جعبه-نگرانی

نگرانی های متعدد باعث می شود بخش مهمی از انرژی روانی و ذهنی ما مشغول شود. ما برای این نگرانی ها خیلی وقت ها کاری نمی کنیم ولی در هر صورت آن ها همیشه گوشه ذهن ما هستند و ما را فرسوده می کنند. یک تکنیک جالب بود به نام جعبه نگرانی (Worry Box) که می تواند به ما در این زمینه ...
تـــمـاس