عربی

 

عربی مقطع هفتم استاد احمدی و آبان(90)
عربی هشتم استاد احمدی و آبان(90)
آسان آموز واژگان عربی مقطع 7,8,9 استاد احمدی(40)
آسان آموز واژگان عربی مقطع 10 استاد احمدی(40)
تمرین های عربی دهم (40)
عربی 1 داوطلب  (60)
عربی 2 داوطلب  (100)
عربی سوم کامل ساداتی (120)
عربی نهم درس استاد احمدی(105)
عربی دهم درس1تا4 استاد احمدی(105)
عربی دهم درس5تا8 استاد احمدی(105)
روش های تست زنی عربی استاد احمدی (60)
متمم عربی برتر استاد احمدی (135)
عربی برتر استاد احمدی (30)
عربی صد در صد استاد احمدی (30)
آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی (90)
آسان آموز درک مطلب استاد احمدی(30)
مفعول فیه(40)
مفعول مطلق(40)
مبحث حال(40)
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات)(40)
مبحث منادا(40)
مبحث مستثنی(40)
عربی 11 ابان و استاد (110)
 

 

جهت تهیه محصولات مشاوره و برنامه ریزی رایگان فقط با شماره های

09121883823

09128549646

تماس حاصل نمایید.

تـــمـاس