ادبیات

 

قرابت منفی استاد احمدی (20)
قرابت مثبت دوم استاد احمدی (30)
فارسی هشتم استاد ابان (125)
قرابت مثبت سوم استاد احمدی (30)
قرابت مثبت پیش استاد احمدی (45)
تاریخ ادبیات استاد احمدی (30)
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی (60)
آرایه ادبی استاد احمدی (30)
فارسی هفتم ابان و استاد (100)
فارسی ابان و استاد هشتم (125)
زبان فارسی آبان (90)
زبان فارسی پیشرفته استاد احمدی و آبان (50)
ادبیات سوم خط به خط آبان(150)
ادبیات  دوم استاد احمدی و آبان (60)
فارسی نهم(100)
مهارت های نوشتاری نهم(90)
ادبیات دهم استاد احمدی(180)
نگارش1 دهم استاد احمدی(75)
جمع بندی ادبیات دهم (60)
روش تست زبان فارسی 3 استاد احمدی(150)
ادبیات سوم دکتر تجبر (105)
ادبیات پیش دانشگاهی محبوبی (140)
جزوه ادبیات استاد احمدی (75)
جزوه زبان فارسی استاد احمدی (50)
روشهای تست زنی واژگان استاداحمدی (30)
واژگان و املا دوم استاد احمدی و آبان(40)
واژگان و املا سوم (100)
آرایه دوم(30)
آرایه سوم استاد احمدی و آبان(30)
جمع بندی دو روزه ادبیات استاد احمدی(100)
خلاقیت شعری محبوبی(50)
مهارت های نوشتاری هفتم(45)
ادبیات یازدهم استاد (150)
همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی  (45)
 

جهت تهیه محصولات مشاوره و برنامه ریزی رایگان فقط با شماره های

09121883823

09128549646

تماس حاصل نمایید.

 

تـــمـاس